STATUT

NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „RÓWNOWAGA” W PRUSZKOWIE

 

Pruszków, 23.04.2024 r.

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Niepubliczny Integracyjno – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Równowaga”.
 2. Siedziba punktu przedszkolnego: 05-800 Pruszków, Polna 58.
 3. Punkt przedszkolny obejmuje swoją opieką dzieci w normie intelektualnej oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego związanego ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 4. Statut punktu przedszkolnego jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.

 

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja Równowaga z siedzibą w Pruszków przy ul. Przeciętna 4a, NIP 5342622865 reprezentowaną przez mgr Magdalenę Zdanowską.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

 1. Punkt przedszkolny jest czynny codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00.
 2. Dodatkowo codziennie tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 9.00 oraz od 14.00 do godziny 17.30 w punkcie przedszkolnym zorganizowana jest świetlica zapewniająca wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi.
 3. Rok szkolny w punkcie przedszkolnym rozpoczyna się z dniem: 01 września każdego roku.
 4. Punkt przedszkolny funkcjonuje cały rok.
 5. Koszty działalności punktu przedszkolnego pokrywane są z:

1) stałych opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców,

2) z dotacji gminnych przysługujących na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy.

3) Ze środków pozyskiwanych przez Fundację Równowaga.

 1. Opłata stała za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonych w umowach zawartych z rodzicami.
 2. Opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym pobierana jest z góry, do 5-tego dnia każdego miesiąca.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 1. Punkt przedszkolny realizuje cele ukierunkowane na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno–kulturowym i przyrodniczym.
 2. Punkt przedszkolny realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
 1. Do zadań Punktu przedszkolnego należy:

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 1. Punkt przedszkolny realizuje ponadto następujące zadania:
  • wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
  • udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
  • otacza szczególną opieką dzieci z niepełnosprawnościami;
  • zapewnia dzieciom opiekę odpowiednią do ich potrzeb oraz możliwości punktu przedszkolnego;
  • współdziała z rodzicami poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
  • zaspokaja potrzeby dzieci z problemami oraz dzieci wyróżniających się uzdolnieniami, prowadzi pracę opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczną w oparciu o znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;
 2. Punkt przedszkolny podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju. Powyższe działania dotyczą:
  • osiągania efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
  • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
  • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci;
  • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  • zarządzania przedszkolem.
 1. W szczególności celem punktu przedszkolnego jest:
 2. a) Sprawowanie opieki nad dziećmi z rozpoznanym autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu odpowiednio do ich potrzeb emocjonalno – rozwojowych oraz odpowiednio do możliwości punktu przedszkolnego.
 3. b) Wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka z wykorzystaniem jego naturalnych możliwości rozwojowych.
 4. c) Dostosowanie treści, metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci z autyzmem.
 5. d) Umożliwienie dzieciom efektywnego korzystania z opieki oraz terapii psychologicznej oraz z innych specjalnych form pracy dydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu terapeutyczno- edukacyjnego dla dzieci z autyzmem.
 6. e) Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań dziecka poprzez różnego rodzaju wyjścia (w tym wycieczki indywidualne i/lub grupowe) poza teren punktu przedszkolnego.
 7. f) Poszerzanie wiedzy dziecka o jego najbliższym (oraz dalszym) otoczeniu poprzez np. zapraszanie ciekawych gości (w tym terapeutów/prelegentów) na teren punktu przedszkolnego.
 8. g) Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych poprzez nieodpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne/konsultacje pedagogiczne z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci z autyzmem, zarówno na terenie punktu przedszkolnego, jak i na terenie miejsca zamieszkania dziecka oraz poprzez (nieodpłatne) grupowe szkolenia rodziców mające na celu kompleksowy rozwój psycho-społeczny dziecka (szkolenia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, żywieniowe, etc.).
 9. h) Wspomaganie dziecka w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej.
 10. Program pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej ma charakter otwarty, a jego treści są ze sobą integralnie powiązane.
 11. Działania wychowawczo-dydaktyczne pracy nauczyciela opierają się w dużej mierze na przekładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z diagnozą autyzmu, CZR ze spektrum autyzmu lub Zespołu Aspergera w oparciu o ich obserwacje oraz dogłębną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną.
 12. Punkt przedszkolny udziela dzieciom również pomocy: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, sensorycznej, dogoterapeutycznej, etc., w ramach innych zajęć, terapii oraz konsultacji ze specjalistami z wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Pomoc ta jest udzielana rodzicom nieodpłatnie oraz stanowi bieżący wydatek punktu przedszkolnego.
 13. W punkcie przedszkolnym nie prowadzi się badań lekarskich, ani stomatologicznych. Badania te należą do obowiązków rodziców.
 14. Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy terapeutyczno – edukacyjnej (Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutycznej na podstawie tzw. Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu funkcjonowania Ucznia), Indywidualne Programy Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
  w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
  2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności:
  1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu

zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Dyrektor przedszkola uzgadnia z wymienionymi podmiotami warunki współpracy,
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) dziecka;

2) rodziców dziecka;

3) dyrektora przedszkola;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z

dzieckiem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

10) pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży.

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem orazprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.

 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w przedszkolu,

należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w

życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności edukacji i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających

funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo

w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania
dziecka oraz planowania dalszych działań.

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności:

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna).

 1. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej określa rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązująca w Punkcie przedszkolnym.

 

Kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 1. Punkt przedszkolny organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiada­jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka:
 1. Wychowanie i opiekę dla wychowanków z niepełnosprawnościami w Punkcie przedszkolnym organizuje się w integracji ze wszystkimi wychowankami.
 2. Przedszkole zapewnia:

 

ROZDZIAŁ III

 

 ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest grupa, obejmująca dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, a także stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 4.
 3. Punkt przedszkolny przewidziany jest dla maksymalnie 16 dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu.
 4. Każda 4 osobowa grupa jest powierzona nauczycielowi z przygotowaniem pedagogicznym oraz opiekunowi wspomagającemu.
 5. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za świąteczne oraz innych dni ustalonych przez dyrektora.
 6. Dzieci przebywają w punkcie przedszkolnym 5 godzin dziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 do 14.00 z uwzględnieniem par. 2 ust. 2.
 7. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 2.5 do 9 lat.
 8. Czas trwania zajęć prowadzonych w punkcie przedszkolnym, a w szczególności czas trwania indywidualnych zajęć terapeutycznych (psychologicznych, logopedycznych, sensorycznych, dogoterapeutycznych, etc.) powinien być dostosowany (indywidualnie) do aktualnych możliwości rozwojowych danego dziecka z autyzmem.
 9. W punkcie przedszkolnym mogą być również prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
 10. Na terenie punktu przedszkolnego mogą być też organizowane inne (nieodpłatne dla rodziców) zajęcia terapeutyczno-edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu.

 

 

 1. Punkt przedszkolny zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu przedszkolnego (wyjścia oraz wycieczki).
 2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje jedna osoba dorosła na minimum dwójkę dzieci.
 3. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.
 4. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom codziennie zajęcia na świeżym powietrzu.

 

 

 1. W przypadku nieobecności nauczycieli sprawujących opiekę nad grupą, dyrektor punktu przedszkolnego powierza grupę wybranemu psychologowi – terapeucie.
 2. Nauczyciele i terapeuci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć terapeutycznych i/lub zajęć dodatkowych odpowiedzialni są specjaliści prowadzący te zajęcia.

 

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę w formie pisemnej, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

 

Zasady rekrutacji

 

 1. Zasady przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego:

 

1) Kwalifikacje dzieci do punktu przedszkolnego odbywają się przez cały rok w ramach wolnych miejsc.

2) Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu nie określonych oraz niepełnospraności sprzężoną.

3) Istnieje również możliwość przyjęcia dziecka bez diagnozy autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu nie określonych.

4) Podstawą przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie przez rodziców Umowy regulującej sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do punktu przedszkolnego oraz przesłanie/dostarczanie Umowy w ustalonym terminie.

 

 

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność punktu przedszkolnego

 

 1. Punkt przedszkolny uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:
 2. a) dotacji budżetu Gminy Milanówek w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
 3. b) wpłat czesnego ze strony rodziców określonych w Umowie indywidualnie dla każdego z rodziców.
 4. c) środków pozyskanych przez Fundację Równowaga.

 

Wyżywienie

 

 1. Punkt przedszkolny zapewnia wyżywienie przygotowywane przez firmę cateringową.
 2. W ramach przygotowania wyżywienia punkt przedszkolny zapewnia 3 posiłki dziennie lub zmiana liczby posiłkó – zwiększenie lub zmniejszegie w danym roku szkolnym w zależności od decyzji dyrektpora I ustaleń rady pedagogicznej. Na posiłki składają się śniadanie , obiad (zupa i drugie danie) i podwieczorek.
 3. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z aktualną stawką dzienną za wyżywienie określoną w cenniku.
 4. W razie nieobecności dziecka rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić Przedszkole telefonicznie najpóźniej do godziny 8:00 w danym dniu. W przypadku uprzedniego, terminowego zgłoszenia nieobecności dziecka rodzice/opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów wyżywienia.

 

ROZDZIAŁ IV

 

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI

 

 

 1. Punkt przedszkolny może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 3. Dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 4. W okresie ogłaszanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pracownicy i wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń MEiN i GIS w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Za zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci (zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym) w przedszkolu odpowiedzialni są: dyrektor przedszkola, a w szczególności nauczyciele, którym dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 6. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia.
 7. Nauczyciel może opuścić oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci będących pod jego opieką.
 8. W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
 9. Rodzice zgłaszając dziecko do punktu przedszkolnego mają obowiązek poinformowania dyrektora punktu przedszkolnego o specjalnych potrzebach swojego dziecka (specjalnych potrzebach żywieniowych, alergiach, wadach rozwojowych, specjalnych wymaganiach w związku z przebytymi chorobami, chorobach przewlekłych) – dane dotyczące stanu zdrowia i potrzeb żywieniowych powinny być na bieżąco aktualizowane przez rodziców.
 10. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice mają obowiązek poinformowania o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora punktu przedszkolnego.
 11. Pracownicy punktu przedszkolnego nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym działaniu.
 12. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy jest ona niezbędna.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku dziecka lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach widocznych w zachowaniu dziecka.
 14. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z punktu przedszkolnego w przypadku jego zachorowania, urazu, wypadku.
 15. W sytuacjach nagłych, gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego i powiadomienia o tym fakcie rodziców dziecka oraz dyrektora punktu przedszkolnego. Jeżeli rodzic nie zjawia się, z dzieckiem do szpitala jedzie wyznaczony przez dyrektora nauczyciel i czeka do momentu pojawienia się rodzica.
 16. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny są odpłatne.
 17. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 18. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 20.
 19. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych punktu przedszkolnego.
 20. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 5. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby grup i ich czasu pracy w ciągu dnia w okresie szkolnych ferii zimowych i świątecznych oraz grupy mogą być połączone.
 21. W punkcie przedszkolnym zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, powierzając opiekę każdego oddziału jednemu lub dwóm nauczycielom, oprócz nauczyciela może zostać zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela oraz asystenta nauczyciela.
 22. Przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów dokonuje dyrektor. Dyrektor uwzględnienia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, dynamikę grupy oraz możliwości zapewnienia dziecku optymalnej opieki.
 23. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci kończące 3 lata w roku kalendarzowym, w którym odbywa się rekrutacja, oraz starsze. W przypadku, gdy są wolne miejsca, może zostać przyjęte dziecko 2,5 – letnie.
 24. Czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
 25. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia skuteczności pracy wychowawczej nauczyciele przypisani są do danego oddziału.
 26. Organizację pracy punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora punktu przedszkolnego na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonej organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej.
 27. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
 28. Punkt przedszkolny nie upoważnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych do podawania leków:

 

       Opieka na placu zabaw

 

 1. Dzieci codziennie korzystają z placu zabaw, z wyjątkiem dni, w które:
 1. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu na terenie ogrodu punktu przedszkolnego musi odbywać się zgodnie z obowiązującym na placu zabaw regulaminem oraz z zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez nauczyciela;
 2. Podczas, gdy dzieci przebywają w ogrodzie punktu przedszkolnego pod opieką nauczyciela, rodzice odbierający dziecko nie mogą pozostawać z nim na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem dzieci pozostających pod ich opieką.

 

Opieka podczas wycieczek

 

 1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 2. Rodzice każdorazowo udzielają pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce/wyjściu.
 3. Wycieczki i spacery poza terenem punktu przedszkolnego odbywają się przy wzmożonych zasadach bezpieczeństwa oraz przy udziale odpowiedniej liczby dorosłych opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w punkcie przedszkolnym jeden opiekun przypada średnio na każdą rozpoczętą 3 dzieci.
 4. Kierownikiem wycieczki (spaceru) jest nauczyciel.

Przed każdą wycieczką nauczyciel wypełnia kartę wycieczki, program, listę uczestników wycieczki oraz zbiera zgody rodziców i przedkłada dyrektorowi do podpisu.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do Punktu przedszkolnego nie poźniej niż do godz. 9:00.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego.
 3. Do punktu przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela.
 4. Osoba przyprowadzająca dziecko do punktu przedszkolnego obowiązana osobiście przekazać dziecko nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza, lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel punktu przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do punktu przedszkolnego, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
 6. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.
 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 8. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, która odmawia okazania dowodu osobistego.
 9. Punk przedszkolny może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest Dyrektor punktu przedszkolnego. Punk przedszkolny podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 11. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy punktu przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 12. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora punktu przedszkolnego i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

 

ROZDZIAŁ V

 

WSPOŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

 

Formy współdziałania

 

 1. Rodzice, nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Punkt przedszkolny proponuje rodzicom dzieci następujące formy współdziałania:

 

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

 1. Zaproponowane współdziałanie uwzględnia prawo rodziców do:
 1. Rodzice w ramach współdziałania:
 1. Za pracę społeczną na rzecz punktu przedszkolnego i środowiska lokalnego rodzic może otrzymać:
 1. Punkt przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpoczęcia nauki albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 4. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

 

 

 1. Organami punktu przedszkolnego są:
 2. a) dyrektor prowadzący punkt przedszkolny,
 3. b) zastępca dyrektora punktu przedszkolnego.
 4. c) dyrektor d.s. pedagogicznych

 

 1. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny jest zobowiązany i uprawniony do:

1) Realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

2) Bieżącego zarządzania pracą punktu przedszkolnego.

3) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przedszkolnych.

4) Wydawania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków punktu przedszkolnego na podstawie nieprzestrzegania przez rodziców zasad Umowy.

5) Pełnienia nadzoru pedagogicznego

6) należyte utrzymanie punktu przedszkolnego oraz zapewnienie mu optymalnych warunków funkcjonowania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej;

7) zapewnienie funduszy na wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej wychowania punktu przedszkolnego, programów wychowania przedszkolnego oraz wykonywania zadań statutowych punktu przedszkolnego;

8) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej punktu przedszkolnego;

9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników punktu przedszkolnego;

10) kierowanie bieżącą działalnością punktu przedszkolnego i reprezentowanie go na zewnątrz w ramach swoich kompetencji;

11) ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;

12) dopuszczanie do użytku zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego;

13) współdecydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli punktu przedszkolnego;

14) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych npracownikom punktu przedszkolnego;

15) organizacja czynności związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;

16) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy punktu przedszkolnego oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

17) decydowanie w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych, remontu pomieszczeń
i naprawy sprzętu;

18) w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wybrany nauczyciel wskazany przez dyrektora punktu przedszkolnego.

19) Dyrektor punktu przedszkolnego może zostać zatrudniony na umowę zlecenie.

 1. Zastępcę dyrektora punktu przedszkolnego powołuje dyrektor punktu przedszkolnego.

Zastępca dyrektora jest zobowiązany i uprawniony do:

1) Bieżącego zarządzania pracą punktu przedszkolnego.

2) Zawierania i rozwiązywania umów z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci o świadczenie usług przedszkolnych.

3) Reprezentowania placówki w urzędach.

 1. Zadania Dyrektora Pedagogicznego są następujące:

1) wspieranie dyrektora w wykonywaniu zadań kierowniczych,

2) zajmowanie się prowadzeniem nadzoru pedagogicznego zgodnie  z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym dokonywaniem oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

3) realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną w ramach jej kompetencji;

4) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

5) powoływanie zespołów nauczycieli do realizacji określonych zadań;

6) współdziałanie z dyrektorem w przygotowaniu dokumentacji Przedszkola, przedszkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, ramowego rozkładu dania;

7) ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad podstawy programowej, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;

8) organizowanie pomocpsychologiczno–pedagogicznej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

9) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

10) organizowanie nauczania indywidualnego;

11) nadzorowanie prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki;

12) przewodniczenie radzie pedagogicznej i prowadzenie zebrań rady;

13) odpowiadanie za kształtowanie twórczej atmosfery w Przedszkolu, właściwych warunków pracy, tworzenie pozytywnej atmosfery wśród pracowników Przedszkola;

14) Dyrektor do spraw pedagogicznych w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną;

15) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej;

16) w przypadku nieobecności dyrektora do spraw pedagogicznych zastępuje go inna osoba wyznaczona przez niego np. dyrektor przedszkola lub inny wyznaczony nauczyciel.

 

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników punktu przedszkolnego

 

 1. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli, terapeutów (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, etc.) oraz pomoce-nauczycieli.
 2. Nauczyciele, terapeuci, pomoce-nauczycieli mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 3. Dopuszcza się również możliwość pracy stażystów (psychologów, pedagogów, studentów ww. kierunków) i wolontariuszy (po wcześniejszym przygotowaniu merytorycznym tychże osób).
 4. Nauczyciele w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne minimum na poziomie studiów licencjackich wg przepisów określających ich odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku.
 5. Terapeuci w punkcie przedszkolnym posiadają odpowiednie wykształcenie. specjalistyczne wg przepisów określających ich odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym stanowisku.
 6. Pomoce – nauczycieli w punkcie przedszkolnym nie muszą posiadać przygotowania (wykształcenia) pedagogicznego i/lub specjalistycznego.
 7. W celu realizacji zadań zawartych w par. 3, dyrektor punktu przedszkolnego może skierować pracownika (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych) na szkolenie podnoszące jego wykształcenie, uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe (psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, etc.). Wszystkie wydatki z tym związane są pokrywane przez punkt przedszkolny.
 8. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają umowy zawarte z personelem punktu przedszkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

Nauczyciele/specjaliści oraz inni pracownicy punktu przedszkolnego

 

 1. Do zadań nauczyciela należy:

1) odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego,

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności,

3) realizacja programów edukacyjnych (z uwzględnieniem możliwości psychoedukacyjnych dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera),

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczna, terapeutyczną, zdrowotną lub inną,

5) prowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej danej grupy przedszkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje pedagogiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka,

7) przygotowanie sali do zajęć tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku,

8) dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz CZR ze spektrum autyzmu,

9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce, zawierającej m.in. arkusz potrzeb i kompetencji dziecka,

10) dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

11) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i specjalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określonymi przez dyrektora punktu przesdzkolnego, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

13) aktywny udział w życiu punktu przesdzkolnego;

14) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

15) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali punktu przesdzkolnego;

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

18) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie
z zarządzeniami i poleceniami dyrektora I zastępcy dyrektora punktu przesdzkolnego;

19) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora lub zastępcy dyrektora punktu przedszkolnego wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy punktu przesdzkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany:

 

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) przewodniczenie w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ds. kształcenia specjalnego;

2) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków  oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu punktu przedzszkolnego;

3) udzielanie wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym wychowanków;

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego,

7) tworzenie kompleksowych indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych,

8) realizacja programów terapeutycznych,

9) prowadzenie i odpowiedzialność za realizacje pracy terapeutycznej,

10) współpraca z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz CZR ze spektrum autyzmu,

11) prowadzenie pełnej dokumentacji terapeutycznej,

12) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje psychologiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka,

13) przygotowanie sali do zajęć tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku.

 

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

2) rekomendowaniu dyrektorowi punktu przedzszkolnego działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu punktu przedzszkolnego oraz  działań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami;

3) prowadzenie badań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka;

4) uczestniczenie w  rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków;

5) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

6) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;

7) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom;

8) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

9) współpraca z zespołem  ds. kształcenia specjalnego w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 1. Do zadań pomocy – nauczyciela należy:

1) przygotowywanie posiłków dla dzieci,

2) sprzątanie po dzieciach oraz dbanie o porządek na terenie całego punktu przedszkolnego,

3) pomoc w opiece nad dziećmi oraz odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego,

4) doraźna pomoc w drobnych pracach administracyjno-biurowych,

5) dbanie o zaopatrzenie w punkcie przedszkolnym,

6) pomoc psychologom i pedagogom w organizacji zajęć dla dzieci, w tym zajęć świetlicowych,

7) pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności higienicznych i samoobsługowych.

 

 1. Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają zakresy czynności znajdujące się w teczkach akt osobowych.

 

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki wychowanków

 

 

 1. Do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat, do roku, w którym kończą 9 lat.
 2. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny może wyrazić zgodę na uczęszczanie do punktu przedszkolnego dziecka, które nie ukończyło 3 lat – przyjmując tolerancje od 3 do 6 miesięcy.

 

Prawa dzieci

 

 1. Wychowanek Przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
 1. ZA ubezpieczenie dziei od NNW odpowiadają rodzice we własnym zakresie.

 

Naruszenie praw dziecka

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:

 

Obowiązki wychowanków

 

W trosce o bezpieczeństwo własne i innych, dziecko ma obowiązek,:

 

 

 

 1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku gdy:

1) swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu przedszkolnego, po uprzednim wyczerpaniu dostępnych metod wspomagania rodziny w podjęciu działań zmierzających do poprawy sytuacji; gdy rozmowy z rodzicami nie przynoszą poprawy sytuacji,

2) nastąpi brak współpracy rodziców z personelem dydaktycznym i/lub personelem terapeutycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji, wychowania oraz terapii dziecka,

3) rodzice nie przestrzegają zasad współpracy określonych w statucie lub Umowie z punktem przedszkolnym,

4) nieprzerwanej nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym trwającej ponad miesiąc bez poinformowania dyrektora o przyczynie tej nieobecności;

5) zalegania z uiszczeniem opłaty za korzystanie z punktu przedszkolnego za okres dwóch miesięcy.

6) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, niezgłoszonych przez rodziców, które uniemożliwiają funkcjonowanie dziecka w grupie bądź innych informacji uniemożliwiających dziecku prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

 1. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje Dyrektor punktu przedszkolnego.
 2. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków zostaje przedstawiona rodzicom w formie pisemnej.
 3. Od powyższej decyzji nie przysługuje rodzicom żadne odwołanie.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

Dokumenty wewnętrzne

 

Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich realizacji określa program punktu przedszkolnego zawarty w podstawowych dokumentach wewnętrznych, które tworzą:

 

 1. Roczny plan pracy punktu przedszkolnego, zwany dalej planem, jest opisem działań prowadzących do osiągnięcia celów rozwojowych placówki. Przewiduje ciąg działań w warunkach, w jakich odbywać się będą podstawowe procesy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze oraz współpraca punktu przedszkolnego ze środowiskiem. Nakierowany jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie przedszkole będzie stwarzać na rzecz rozwoju wychowanka.
 2. Plan zawiera:

 

 1. Dyrektor ustala organizację pracy punktu przedszkolnego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 2. Organizacja pracy określa godziny pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz zajęcia dodatkowe.
 3. Organizację pracy ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy wychowanków i nauczycieli.
 4. Dyrektor punktu przedszkolnego może dokonywać zmian w organizacji pracy w trakcie trwania roku szkolnego w przypadkach uzasadnionych, związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi przedszkola.
 1. Organizację pracy punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora punktu przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, biorąc także pod uwagę potrzeby i zainteresowania dzieci;
 3. Zgodnie z opisanymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, warunkami i sposobem jej realizacji, zadania punktu przedszkolnego są planowane, realizowane z zachowaniem następujących zasad:

 

 1. Praca dydaktyczno-wychowawczo–opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zestaw programów wychowania punktu przedszkolnego, zwany dalej zestawem programów wychowania punktu przedszkolnego, obejmuje programy poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 3. Zestaw programów wychowania w punkcie przedszkolnym tworzy się w oparciu o:
 1. Zestaw programów zawiera programy wychowania przedszkolnego opracowane

przez nauczycieli i zatwierdzone przez dyrektora punktu przedszkolnego.

 1. Zestaw programów zatwierdzany jest przez dyrektora punktu przedszkolnego i wprowadzany zarządzeniem na początku każdego roku szkolnego.

 

Na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz innych planowanych działań edukacyjnych, nauczyciel opracowuje do 5-go dnia każdego miesiąca plan wychowawczo-dydaktyczny zawierający stałe elementy: nazwę miesiąca, kompleksowe tematy zajęć, rodzaje zajęć dostosowane do wieku dzieci, cele pracy wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

 1. Nadrzędnym celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój punktu przedszkolnego z ukierunkowaniem na rozwój dziecka i rozwój zawodowy nauczyciela.
 2. Nadzór pedagogiczny, prowadzony przez dyrektora przedszkola, wynika z obowiązującego prawa.
 3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektor punktu przedszkolnego przedstawia radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku szkolnego.
 4. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego, dyrektor punktu przedszkolnego składa nauczycielom i specjalistom do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
 5. Plan nadzoru pedagogicznego ustala i zatwierdza dyrektor przedszkola .

 

 1. Plan wewnętrznego doskonalenie nauczycieli i specjalistów ma na celu:
  • udoskonalenie pracy punktu przedszkolnego, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli i specjalistów;
  • dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju współpracy w zespole;
  • wprowadzenie zmian i ulepszeń pracy punktu przedszkolnego.
 2. Plan wewnątrznego doskonalenia nauczycieli jest oparty na diagnozie potrzeb w tym zakresie, planowaniu ogólnym działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów oraz ewaluacji.
 3. Plan doskonalenia opracowuje nauczyciel lub zespół wybrany przez dyrektora punktu przedszkolnego, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników niepedagogicznych.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone w sposób bieżący przez organ prowadzący punkt przedszkolny, a po ich dokonaniu powinny zostać niezwłocznie podane do wiadomości zainteresowanych organów, instytucji i osób.
 3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest on poprzez:
 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej punktu przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 2. Traci moc Statut Niepublicznego Integracyjno – Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Równowaga” w Pruszkowie z dnia 23.09.2023 r.
 3. Niniejszy Statut został wprowadzony w dniu 23.04.2024 r. zarządzeniem dyrektora z dnia 23.04.2024 r.