Przedszkole

W Naszym Terapeutyczny Punkcie Przedszkolnym na pierwszym miejscu liczy się dobro Dziecka, jego możliwości i potrzeby.

Stawiamy na kompleksowe oddziaływanie, czyli pomoc Dziecku i wsparcie całej Rodziny. Nasza placówka powstała z myślą o dzieciach z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Prowadzimy zajęcia w małych, maksymalnie pięcioosobowych zespołach.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Równowaga” zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli odpowiednie warunki edukacyjne, realizację programu nauczania, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. Zapewnia odpowiednie metody i techniki pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację z rówieśnikami.

Plan dnia

8:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci. Czynności samoobsługowe w szatni, zabawa swobodna.

8:30 – 9:00

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego jedzenia.

9:00 – 10:00

Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN. Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna wg pór roku

10:00 – 14:00

Zajęcia w grupie tj. gimnastyka, sensoplastyka, nauka zabawy, zajęcia kulinarne oraz wyjście na plac zabaw. Zajęcia specjalistyczne tj. logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem zgodnie z grafikiem indywidualnym każdego z dzieci.

12:00 – 14:00

Obiad, praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, a także mycie zębów po posiłku. Odpoczynek, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek.

14:00 – 16:00

Podwieczorek i zajęcia świetlicowe.

Terapia indywidualna i grupowa

Stosujemy specjalistyczne metody wspomagające edukację. Metody terapeutyczne dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego z podopiecznych – odpowiednie formy i techniki pracy.

 • Na wstępie przeprowadzamy ocenę umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Następnie przygotowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) opracowany na podstawie kwestionariusza VB-MAPP lub PEP – 3 PL.
 • Pracujemy według określonego planu dnia, stosujemy głównie wizualny kanał przekazu informacji, system PECS i inne wspomagające i alternatywne metody komunikacji AAC u Dzieci, które nie mówią lub mają trudności w porozumiewaniu się.

Każdy z naszych podopiecznych objęty jest całościową terapią i uczestniczy codziennie w zajęciach indywidualnych oraz grupowych. Ich celem jest rozwijanie kompetencji społecznych: nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji międzyludzkiej oraz poznanie zasad i norm panujących w grupie. Zajęcia w grupie obejmują:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN

 • zajęcia umuzykalniające

 • sensoplastykę

 • naukę zabawy

 • zajęcia kulinarne

 • gimnastykę

Kompleksowy pakiet dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma na celu usprawnianie rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach i obejmuje:

Kameralne maksymalnie pięcioosobowe grupy

Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidualna terapia logopedyczna

Indywidualna terapia Integracji Sensorycznej

Metody pracy

STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA- ABA

Stosowana Analiza Zachowania to podejście naukowe umożliwiające rozumienie różnych zachowań. Terapia behawioralna jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka ze spektrum autyzmu. Poprzez terapię behawioralną możemy uczyć podopiecznych nowych, funkcjonalnych umiejętności, rozwijać pozytywne zachowania i redukować zachowania niepożądane.

PROGRAM TEACCH

Głównym celem programu TEACCH jest pomaganie w osiągnięciu samodzielności w wieku dorosłym – pomaganie dzieciom w zrozumieniu otaczającego świata i nabyciu umiejętności komunikowania się.
Program TEACCH kładzie duży nacisk na zrozumienie indywidualnych potrzeb danej osoby ze spektrum autyzmu, zakłada korzystanie z szeregu pomocy wizualnych i dostosowanie środowiska terapeutycznego. Tworzenie zindywidualizowanych programów nauczania, które uwzględniają wiek rozwojowy dziecka, jego umiejętności, zainteresowania i potrzeby oraz ścisłą współpracę z rodziną dziecka.

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Głównym celem programu TEACCH jest pomaganie w osiągnięciu samodzielności w wieku dorosłym – pomaganie dzieciom w zrozumieniu otaczającego świata i nabyciu umiejętności komunikowania się.
Program TEACCH kładzie duży nacisk na zrozumienie indywidualnych potrzeb danej osoby ze spektrum autyzmu, zakłada korzystanie z szeregu pomocy wizualnych i dostosowanie środowiska terapeutycznego. Tworzenie zindywidualizowanych programów nauczania, które uwzględniają wiek rozwojowy dziecka, jego umiejętności, zainteresowania i potrzeby oraz ścisłą współpracę z rodziną dziecka.

AAC – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA

Głównym celem programu TEACCH jest pomaganie w osiągnięciu samodzielności w wieku dorosłym – pomaganie dzieciom w zrozumieniu otaczającego świata i nabyciu umiejętności komunikowania się.
Program TEACCH kładzie duży nacisk na zrozumienie indywidualnych potrzeb danej osoby ze spektrum autyzmu, zakłada korzystanie z szeregu pomocy wizualnych i dostosowanie środowiska terapeutycznego. Tworzenie zindywidualizowanych programów nauczania, które uwzględniają wiek rozwojowy dziecka, jego umiejętności, zainteresowania i potrzeby oraz ścisłą współpracę z rodziną dziecka.

Zapisz swoje dziecko do naszego przedszkola

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
 • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
 • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł