FUNDACJA „RÓWNOWAGA”

KRS

0000846762

NIP

5342622865

REGON

386346647

Adres siedziby

Przeciętna 4A, 05-802 Pruszków, Polska

Forma prawna

Fundacja

Data rejestracji

22 czerwca 2020 r.

ZARZĄD

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu fundacji jest upoważniony każdy członek zarządu samodzielnie

  • Magdalena Zdanowska

    PREZES ZARZĄDU

  • Mariusz Zdanowski

    WICEPREZES ZARZĄDU

  • Joanna Janowska

    SEKRETARZ

CEL DZIAŁANIA

1 kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu. 2 dofinansowanie diagnostyki oraz terapii dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem. 3 ochrona i promocja zdrowia. 4 wyrównywanie szans edukacyjnych. 5 działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. 6. Działalność charytatywna. 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 nauka. Szkolnictwo wyższe. Edukacja. Oświata. Wychowanie. 9. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 10. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka.

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR